toggle-button-green
toggle-button-green

Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Spoločnosť SLOVFLOW s.r.o. so sídlom Jadrová 3227/2 Bratislava – mestská časť Ružinov 821 02, Slovensko, IČO: 53255542, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 147329/B, DIČ: 2121321576 (ďalej len „Predávajúci“), kontaktné údaje: e-mail: eshop@slovflow.sk, tel. č. .: +421 948 856 044, číslo účtu: IBAN: SK65 1100 0000 0029 4809 0652 vedený v Tatra banka, a. s., je prevádzkovateľom internetového obchodu www.slovflow.sk/com.

1.2. Predávajúci vydáva tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“), ktorým informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode www.slovflow.sk/com.

1.3. Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na tovar resp. zodpovednosť za vady a nároky z vád tovaru, ktorý bol zakúpený na internetovom obchode www.slovflow.sk/com akoukoľvek osobou, ktorá sa nepovažuje za spotrebiteľa.

II. Zodpovednosť za vady predaného tovaru

2.1. Zodpovednosť Predávajúceho za vady predaného tovaru spolu s právami a povinnosťami zmluvných strán z vadného plnenia sa riadia ustanovením § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zároveň príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

2.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí spotrebiteľom. Pri použitom tovare, Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol spotrebiteľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.

III. Záručná doba

3.1. Na dodaný tovar sa spotrebiteľovi poskytuje záručná doba 24 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi môže Predávajúci na vybrané druhy tovaru poskytnúť záruku presahujúcu dobu uvedenú v predchádzajúcej vete, pričom v záručnom liste určí Predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

3.2. Ak je predmetom kúpnej zmluvy predaj použitého tovaru, Predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

3.3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

IV. Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady tovaru

4.1. Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania; v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou.

4.2. V prípade, že spotrebiteľ reklamuje vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo na:
– bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady,
– výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak sa vada týka len súčasti tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
– výmenu tovaru, ak spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.

4.3. V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

4.4. V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s inou neodstrániteľnou vadou ako uvedenou v bode 4.3. tohto článku, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

4.5. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

4.6. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré spotrebiteľovi vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.

V. Postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru – reklamácia

5.1. Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil.

5.2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní spotrebiteľovi priložený doklad o kúpe tovaru, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list), pokiaľ tento nie je osobitne priložený k tovaru.

5.3. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje spotrebiteľ u Predávajúceho poštou spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie. Zásielku je spotrebiteľ povinný zaslať na adresu Predávajúceho uvedenú v čl. I. bod. 1.1. tohto Reklamačného poriadku.

Ak je v osobitnom záručnom liste priloženom k tovaru uvedený iný podnikateľ určený na opravu ako Predávajúci, ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní spotrebiteľ právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

5.4. Pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u Predávajúceho. Spolu s uplatnením zodpovednosti za vady spotrebiteľ uvedie, čo najvýstižnejší popis vady, pre ktorú tovar reklamuje. Predávajúci bude posudzovať iba vadu tovaru, ktorá bola zo strany spotrebiteľa vytýkaná.

5.5. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, je Predávajúci povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa ustanovenia § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

5.6. Vybavením reklamácie sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania (i) odovzdaním opraveného tovaru, (ii) výmenou tovaru, (iii) vrátením kúpnej ceny tovaru, (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, (v) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo (vi) jej odôvodnené zamietnutie.

5.7. Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie spotrebiteľovi potvrdenie o jej uplatnení. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, Predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie obsahuje okrem iného identifikáciu Predávajúceho a spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka Predávajúceho.

VI. Postup pri vybavení reklamácie

6.1. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej tiež ako „odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

6.2. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

6.3. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.4. O vybavení reklamácie je Predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.

6.5. V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný tovar v stanovenej lehote Predávajúcim, je Predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné za každý deň omeškania s vyzdvihnutím tovaru. O tomto postupe musí Predávajúci spotrebiteľa vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1. Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Obchodných podmienok vydaných Predávajúcim. V prípade existencie odlišnej úpravy uvedenej v tomto Reklamačnom poriadku a v Obchodných podmienok Predávajúceho, má prednosť znenie tohto Reklamačného poriadku.

7.2. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek meniť znenie tohto Reklamačného poriadku, pričom nové znenie nadobudne účinnosť jeho zverejnením.

7.3. Práva a povinnosti neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7.4. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.12.2020.