toggle-button-green
toggle-button-green

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.slovflow.sk/com

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky nákupu v internetovom obchode www.slovflow.sk/com (ďalej len „OP“).

II. ZMLUVNÉ STRANY

2.1. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.slovflow.sk/com je SLOVFLOW s.r.o. so sídlom Jadrová 3227/2
Bratislava – mestská časť Ružinov 821 02, Slovensko, IČO: 53255542, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 147329/B, DIČ: 2121321576,

Kontaktné údaje: e-mail: info@slovflow.sk tel. č. .:+421 948 856 044

Číslo účtu: IBAN: SK65 1100 0000 0029 4809 0652 vedený v Tatra banka, a. s.

(ďalej len „Predávajúci“)

2.2. Kupujúcim je osoba, ktorá za účelom kúpy tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.slovflow.sk/com uskutoční objednávku tovaru a/alebo uzatvorí s Predávajúcim kúpnu zmluvu (ďalej len „Kupujúci“).

2.3. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je v postavení Kupujúceho fyzická osoba –spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito OP zákonom č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), zákonom č. 250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito OP zákonom č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s obsahom OP pred tým, než uskutoční objednávku v internetovom obchode www.slovflow.sk/com. Uskutočnením objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito OP, a že s nimi súhlasí; uskutočnením objednávky sa rozumie odoslanie vyplneného formulára prostredníctvom internetového obchodu www.slovflow.sk/com v zmysle týchto OP Kupujúcim.

3.2. Podmienkou platnosti objednávky Kupujúceho je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí, medzi ktoré patria najmä objednávaný tovar so špecifikáciou jeho akosti, množstva a veľkosti, spôsob dopravy tovaru a platby a kontaktné údaje kupujúceho.

3.3. Objednávka Kupujúceho uskutočnená v internetovom obchode www.slovflow.sk/com je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávky, sa táto stáva pre Kupujúceho záväzná a Kupujúci zodpovedá za jej správnosť. Kúpna zmluva vzniká v okamihu potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho.

3.4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho riadnym zaplatením kúpnej ceny vrátane všetkých poplatkov súvisiacich s dodaním predmetného tovaru Predávajúcim Kupujúcemu.

3.5. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku Kupujúceho a to z vážnych prevádzkových dôvodov alebo z dôvodov na strane kupujúceho. O odmietnutí objednávky je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho s uvedením dôvodu pre odmietnutie objednávky.

IV. CENA TOVARU

4.1. Kupujúci kupuje tovar za cenu uvedenú pri príslušnom tovare na internetovej stránke www.slovflow.sk/comv čase uskutočnenia objednávky.

4.2. V prípade, že si Kupujúci objedná špeciálny tovar (najmä tovar vyrobený na mieru alebo tovar, ktorý nie je na sklade a pod.), je Predávajúci povinný Kupujúcemu ešte pred potvrdením objednávky oznámiť e-mailom cenu a predpokladaný termín dodania takéhoto tovaru, nakoľko cena špeciálneho tovaru môže byť závislá na aktuálnej trhovej situácii, cenách materiálov a komodít, zmenách súvisiacich s daňovými, colnými a pod. predpismi, na vývoji kurzu eura proti zahraničným menám a pod. Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť Predávajúcemu potvrdenie alebo odmietnutie ceny špeciálneho tovaru. V prípade odmietnutia ceny špeciálneho tovaru zo strany Kupujúceho dochádza k zrušeniu objednávku.

4.3. Akčné ponuky a zľavy sú platné vždy podľa termínu a iba počas obdobia uvedeného na www.slovflow.sk/com pri danej akcii alebo do vypredania zásob, podľa toho, čo nastane skôr.

4.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Predávajúci vždy pri potvrdení objednávky potvrdí Kupujúcemu taktiež platnosť ceny objednaného tovaru.

4.5. Poplatok za dopravu (poštovné) nie je súčasťou kúpnej ceny a je osobitne určený pre jednotlivý tovar. Predávajúci potvrdí výšku poplatku za dopravu Kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Balné je už započítané v kúpnej cene tovaru.

4.6. Predávajúci nie je platcom DPH.

4.7. V prípade, že si Kupujúci objedná darčekové poukážky na internetovej stránke www.sklovflow.sk, použitie darčekovej poukážky sa riadi nasledovnými podmienkami:

  • Darčekovú poukážku je možné jednorazovo využiť na nákup tovaru v internetovom obchode www.slovflow.sk do dátumu uvedeného v poukážke.
  • Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky v časti „Nákupný košík“ do kolónky „Kód kupónu“ a potvrdiť tlačidlom „Použiť kupón“.
  • Darčekovú poukážku je možné použiť iba jedenkrát, teda v rámci jednej objednávky.
  • Hodnota poukážky (kredit) je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH.
  • V prípade uplatnenia darčekovej poukážky pri nákupe na www.slovflow.sk, ak je celková suma objednávky vyššia ako hodnota poukážky, Kupujúci doplatí iba zvyšok sumy objednávky.
  • V prípade uplatnenia darčekovej poukážky pri nákupe na www.slovflow.sk, ak je celková suma objednávky nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva.
  • Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť.
  • V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednaný tovar uhradí Kupujúci prevodom na účet Predávajúceho uvedený čl. II. bod 2.1 týchto OP. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu vystavená zálohová faktúra za účelom úhrady kúpnej ceny objednávaného tovaru a poplatku za dopravu. Predávajúci doručí Kupujúcemu zálohovú faktúru spolu s pokynmi k vykonaniu platby na emailovú adresu uvedenú v objednávke. Po uhradení zálohovej faktúry vyúčtuje Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu objednávaného tovaru faktúrou, ktorú doručí Kupujúcemu spolu s objednávaným tovarom. Faktúra je zároveň záručným listom v prípade, že nie je priložený osobitný záručný list.

VI. DODANIE TOVARU

6.1. Po uhradení celej kúpnej ceny a poplatku za dopravu Predávajúcemu bude objednaný tovar odoslaný Kupujúcemu na dodaciu adresu uvedenú v objednávke. Za správnosť a úplnosť dodacej adresy zodpovedá Kupujúci. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodržanie dodacej lehoty, resp. nedoručenie zásielky z dôvodu nesprávnej dodacej adresy uvedenej Kupujúcim.

6.2. Predávajúci má povinnosť objednaný tovar odoslať na dodaciu adresu Kupujúceho v termíne, ktorý Kupujúcemu oznámi pri potvrdení objednávky. Kupujúci je povinný predávajúceho bezodkladne informovať o akomkoľvek omeškaní doručenia objednaného tovaru.

6.3. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke a Kupujúci sa zaväzuje na tejto adrese prevziať objednaný tovar.

VII. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)

7.1. Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to v lehote 30 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené včas, a doručené na poštovú alebo e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 2.1. týchto OP.

7.2. Ak Kupujúcim nie je spotrebiteľ, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy iba v prípade ustanovenom zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

7.3. Kupujúci v postavení spotrebiteľa nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

          a) na predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nedokáže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia                  lehoty na odstúpenie od zmluvy,
          b) na predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného                       Kupujúceho,
          c) na predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
          d) na predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný                 obal bol po dodaní porušený.

7.4. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci v postavení spotrebiteľa povinný nepoškodený tovar, bez známky používania alebo opotrebenia, poslať späť Predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 2.1. v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Lehota je zachovaná ak bol tovar odoslaný na prepravu najneskôr posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci v postavení spotrebiteľa iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

7.5. Kupujúci v postavení spotrebiteľa zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7.6. Predávajúci v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti Kupujúcemu v postavení spotrebiteľa všetky platby, ktoré od Kupujúceho na základe alebo v súvislosti s takouto kúpnou zmluvou prijal. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka Predávajúci. Predávajúci však nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby skôr, než mu bude predmetný tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

7.7. Vrátenie platby v prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci uskutoční spôsobom, ktorým Kupujúci platbu Predávajúcemu uskutočnil alebo spôsobom, ktorý si vzájomne za týmto účelom dohodnú.

7.8. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa plnenie stane nemožným a nedohodne sa s Kupujúcim na novom plnení. V takom prípade vráti Kupujúcemu uhradenú platbu za objednaný tovar najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

VIII. Zodpovednosť za vady

8.1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady dodaného tovaru v rozsahu ustanovenom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

8.2. V prípade, ak je Kupujúcim spotrebiteľ, zodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za vady podľa osobitných ustanovení Reklamačného poriadku, ktorý zároveň obsahuje spôsob uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamačnom konaní. Znenie Reklamačného poriadku nájdete tu.

IX. PODMIENKY PRE KUPUJÚCICH S DORUČENÍM TOVARU MIMO SR

V prípade, že Kupujúcim objednaný tovar má byť doručený mimo územia Slovenskej republiky, platí aj nasledovné:

9.1. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar Kupujúcemu, akonáhle odovzdá tovar k preprave prepravcovi.

9.2. Kúpnu cenu za tovar uhradí Kupujúci predom prevodom na bankový účet Predávajúceho vedený uvedený v čl. II. bod 2.1 týchto OP; zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou odovzdania tovaru podľa bodu 9.1.

9.3. Nebezpečenstvo náhodnej straty alebo zhoršenia tovaru, ako aj akékoľvek dodatočne vzniknuté náklady, prechádzajú z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom odovzdania tovaru Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru prepravcovi na prepravu.

9.4. Predávajúci nezodpovedá za preclenie tovaru k dovozu do inej krajiny alebo za úhradu ciel, daní a iných poplatkov súvisiacich s dovozom tovaru do krajiny určenej kupujúcim.

9.5. Kupujúci je povinný zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s dovozom tovaru, najmä je povinný splniť všetky oznamovacie povinnosti a povinnosť uhradiť príslušné clá, dane a iné poplatky, ktoré súvisia s dovozom tovaru, a to v súlade s právnym poriadkom príslušnej cieľovej krajiny.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo nahradiť tieto OP. Zmenu OP oznámi zverejnením na webovej stránke internetového obchodu www.slovflow.sk/com. Obchodné podmienky sú platné pre konkrétnu kúpnu zmluvu v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak zo zákona nevyplýva inak.

10.2. Ak sa niektoré ustanovenie OP, resp. kúpnej zmluvy stane neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v plnom rozsahu platné, účinné resp. vykonateľné. Predávajúci v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto OP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu dotknutého ustanovenia.

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že na právne vzťahy neupravené týmito OP sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a to aj v prípade, ak zmluva obsahuje medzinárodný prvok. Na prejednanie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z týchto OP je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

10.4. Neoddeliteľnú súčasť týchto OP tvoria nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 2 – Vzorový dokument na odstúpenie od zmluvy

10.5. Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2021.